ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ ಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ

 

खाद्य सुरक्षक एवं कीट नियंत्रण विभाग

 

DEPT. OF FOOD PROTECTANTS & INFESTATION CONTROL

 

  + 91- 821-2513210        fpic@cftri.res.in         Staff Email

 

 
Welcome to Department of Food Protectants & Infestation Control

 

About the Department

The department deals with R&D related to post harvest problems viz., infestation in stored food grains, spices and processed foods, pest control and prophylactic measures in households, and food processing. The strength of the department lies in the multidisciplinary approach with experts in the areas of fumigation, stored product entomology, pesticide chemistry, biopesticides, microbial bioremediation and pesticide toxicology. The department has the best expertise in the science and technology of fumigation of cereals, pulses oilseeds, coffee, and spices.

The department undertakes Grant-in-aid projects, sponsored / consultancy projects and other ad hoc programmes related to the above research areas.

The department also facilitates higher education to students in the form of dissertation, project work, Ph.D guidance in the areas of Food Technology, Biotechnology, Chemistry, Biochemistry, Microbiology and Bioscience.

The department conducts certified short-term training programmes in the areas of fumigation, prophylaxis, insect pest management, and pesticide residues. The certificate enables a trainee to obtain a Professional Pest Control Operator’s License from the Central Insecticide Board.

 


 Address

Department of F P I C, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

fpic@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2513210