ಪ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನ್ ಫೆಕ್ಷನರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

 

आटा मिल्लिंग बेकिंग एवं कन्फेक्शनरी प्रौद्योगिकी

 

DEPT. OF FLOUR MILLING, BAKING & CONFECTIONERY TECHNOLOGY

 

  + 91- 821-2517730        fmbct@cftri.res.in         Staff Email

 

 
Welcome to Department of Flour Milling, Baking & Confectionery Technology

 

About the Department

The department is involved in Research and Development as well as training in the area of wheat milling and baking. The research work includes milling, baking, variety bakery products, health bakery products, traditional products, rheology of wheat flour dough and by-product utilization.

The department has also been working on a number of projects sponsored by both milling and bakery industries and providing consultancy to them. It regularly conducts one year International Certificate Course in Flour Milling Technology for the benefit of milling industry in India and other developing countries.

 


 Address

Department of F M B C T, CFTRI Campus,
Mysuru - 570 020

 Email

fmbct@cftri.res.in

 Phone

+ 91- 821-2517730